Agencija za konsalting
prodaju i iznajmljivanje nekretnina

ADV ROYAL CONSULTING

BRZA PRETRAGA

 

Lokacija: Tip:
 
DETALJNA PRETRAGA

 

Kategorija: Lokacija:
Tip: Struktura:
Cena od: Cena do:
 

 

 

 

 

Agencija za konsalting , prodaju i iznajmljivanje nekretnina
Ul. Nedeljka Čabrinovića br. 59, Beograd,
Matični broj: 61269657, PIB: 106552891

 

 

 

 

 

 

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

ADV ROYAL CONSULTING - Agencija za konsalting , prodaju i iznajmljivanje nekretnina
Nedeljka Čabrinovića 59, Beograd, Matični broj: 61269657, PIB: 106552891

 

I OPŠTE ODREDBE


Član 1.

Opštim uslovima poslovanja ADV ROYAL CONSULTING, u skladu sa članom 28. Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, uređuje se poslovni odnos između Posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti i Nalogodavca (fizičkog ili pravnog lica). Zaključenjem Ugovora o posredovanju, Nalogodavac potvrđuje da prihvata, odnosno da je upoznat i saglasan sa odredbama Opštih uslova poslovanja posrednika u prometu nepokretnosti.


Član 2.


Posredovanje se vrši na osnovu Ugovora o posredovanju u prometu, odnosno zakupu nepokretnosti, koji zaključuju Nalogodavac (Zakupodavac) i Posrednik .


Nalogodavac (Zakupodavac) može imati zaključene Ugovore o posredovanju sa više Posrednika istovremeno (osim u slučaju ekskluzivnog posredovanja).


Član 3.


Kupac/zakupac u svojstvu Nalogodavca je obavezan da posrednički naknadu  isplati Posredniku koji mu je prvi omogućio razgledanje predmetne nepokretnosti, odnosno koji ga je prvi upoznao sa predmetnom nepokretnošću. U slučaju da je Nalogodavac (kupac/zakupac) razgledao predmetnu nepokretnost (posredstvom drugog posrednika ili sam) pre nego što mu je Posrednik ADV ROYAL CONSULTING , istu pokazao, obavezan je da o tom upozna Posrednika, kako se ne bi dupliralo razgledanje, te kako bi se izbegli potencijalni sporovi između Nalogodavca i Posrednika i posrednika međusobno, a u slučaju da to ne učini, smatraće se da je nepokretnost prvi put razgledao posredstvom Posrednika ADV ROYAL CONSULTING .
Kupac/zakupac u svojstvu Nalogodavca je obavezan da neposredno pre razgledanja nepokretnosti potpiše posredniku Potvrdu o gledanju nepokretnosti, u kojoj potvrđuje da je predmetnu nepokretnost gledao posredstvom Posrednika
U slučaju da kupac/zakupac odbije da potpiše Potvrdu iz prethodnog stava, Posrednik nije obavezan da mu predmetnu nepokretnost pokaže. U slučaju da je Posrednik pokazao predmetnu nepokretnost kupcu/zakupcu i pored odbijanja da potpište Potvrdu o gledanju, pa kupac/zakupac ili sa njim povezana lica navedena u  delu II, poslednja alineja, ovih Opštih uslova poslovanja, zaključi Ugovor o prometu/zakupu predmetne nepokretnosti, činjenica da je kupca/zakupca u vezu sa prodavcem/zakupodavcem doveo posrednik će se dokazivati drugim dokaznim sredstvima – svedocima, pisanom ili elektronskom dokumentacijom, sms porukama i sl.


Član 4.


Prodavac/zakupodavac u svojstvu Nalogodavca je obavezan da posredničku naknadu isplati Posredniku koji ga je prvi doveo u vezi sa potencijalnim kupcem/zakupcem. U slučaju da Posrednik dovede u vezu sa Nalogodavcem (prodavcem/zakupodavcem) lice koje je već razgledalo predmetnu nepokretnost,  obavezan je da o tom upozna Posrednika, kako bi se izbegli potencijalni sporovi između Nalogodavca i Posrednika i posrednika međusobno, a u slučaju da to ne učini, smatraće se da je Nalogodavac sa potencijalnim kupcem/zakupcem, prvi put doveden u vezu posredstvom ADV ROYAL CONSULTING

 

II OPIS POSLOVA KOJE JE POSREDNIK DUŽAN DA OBAVI, PRAVA POSREDNIKA PRILIKOM POSREDOVANjA, EKSKLUZIVNO POSREDOVANjE I OBAVEZE NALOGODAVCA


Obaveze posrednika


Član 5.


1) da zaključi Ugovor o posredovanju sa nalogodavcem u pisanoj formi ili elektronski;
2) da nastoji da nađe i dovede u vezu sa nalogodavcem lice radi zaključenja pravnog posla;
3) da da Nalogodavcu objektivno mišljenje o ceni nepokretnosti ili iznosu zakupnine nepokretnosti u skladu sa njenim karakteristikama, prilikama na tržištu, kao i drugim relevantnim okolnostima;
4) da izvrši uvid u isprave kojima se dokazuje pravo svojine ili drugo stvarno pravo na nepokretnosti čiji promet, odnosno zakup je predmet posredovanja i  da upozori Nalogodavca naročito na moguće rizike u vezi sa upisom predmetne nepokretnosti u registre nepokretnosti, upisana prava odnosno terete na predmetnoj nepokretnosti, postojanje prava preče kupovine i ograničenje u pravnom prometu u skladu sa posebnim propisima;
5) da obavi potrebne radnje u cilju predstavljanja (prezentacije) nepokretnosti na tržištu, da postavi oglas u vezi sa prometom, odnosno zakupom nepokretnosti na odgovarajući način i da izvrši sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za šta ima pravo na posebne, unapred iskazane troškove;
6) da omogući razgledanje nepokretnosti;
7) da čuva podatke o ličnosti Nalogodavca, a na pisani zahtev, odnosno po pisanom nalogu Nalogodavca i da čuva kao poslovnu tajnu podatke o nepokretnosti, u vezi sa čijim prometom, odnosno zakupom posreduje, ili u vezi sa tom nepokretnosti, ili o poslu za koji posreduje;
8) da obavesti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za predmetni posao koje su mu poznate;
9)  da posreduje u pregovorima i nastoji da dođe do zaključenja Ugovora;
10) da prisustvuje kod zaključenja pravnog posla (Predugovora i Ugovora); 
11) da prisustvuje primopredaji nepokretnosti;
- da vodi evidenciju po EOP obrascima;


Član 6.


Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu vezu s drugim licem (fizičkim ili pravnim) o pregovaranju za zaključenje pravnog posla, ako je Nalogodavcu omogućeno stupanje u vezu sa drugim licem sa kojim je pregovarao za zaključenje pravnog posla, a posebno ako je:
1) neposredno odveo, ili uputio Nalogodavca, ili treće lice na razgledanje predmetne nepokretnosti; 
2) organizovao susret između Nalogodavca i trećeg lica (ili njegovog predstavnika – punomoćnika, srodnika i sl.) radi pregovaranja za zaključenje pravnog posla;
3) Nalogodavcu saopštio ime, broj telefona, telefaksa, ili e-adrese trećeg lica zainteresovanog za zaključenje pravnog posla, ili ako mu je saopštio tačnu lokaciju tražene nepokretnosti;

 

Prava posrednika prilikom posredovanja


Član 7.


Posrednik ima pravo da, uz saglasnost Nalogodavca (prodavac/zakupodavac) fotografiše ili napravi video zapis nepokretnosti čiji promet je ugovoren Ugovorom o posredovanju. Sačinjene fotografije, odnosno video zapise posrednik ne sme koristiti u druge svrhe, osim u svrhu prezentacije predmetne nepokretnosti potencijalnom kupcu/zakupcu, odnosno oglašavanje iste postavljanjem na svoj sajt ili putem oglasa na internetu.


Član 8.


Posrednik ima pravo da, u pisanoj odnosno elektronskoj formi, zaključi Ugovor o potposredovanju, kojim će, u celini ili delimično, preneti svoja prava i obaveze iz Ugovora o posredovanju  na drugog posrednika, ako se Nalogodavac sa ovim izričito saglasio u Ugovoru o posredovanju. Posrednik je dužan da kopiju Ugovora o potposredovanju preda Nalogodavcu u roku od tri dana od dana zaključenja tog ugovora.


Član 9.


Posrednik ima pravo da za izvršene usluge ispostavi račun Nalogodavcu, u skladu sa zaključenim Ugovorom o posredovanju i ovim Opštim uslovima poslovanja.

 

Ekskluzivno posredovanje


Član 10.


Nalogodavac se može obavezati izričitim ugovaranjem klauzule o ekskluzivnom posredovanju, da u ugovorenom roku neće lično otuđiti nepokretnost koja je objekat Ugovora o posredovanju, niti će angažovati drugog posrednika za posredovanje u vezi njenog prometa.
 Ako za vreme važenja klauzule o ekskluzivnom posredovanju Nalogodavac zaključi pravni posao u vezi sa predmetne nepokretnosti, za koji je posredovao drugi posrednik, ili lično, bez posredovanja bilo kog posrednika, dužan je da Posredniku sa kojim je ugovorio ekskluzivno posredovanje na ime naknade štete plati iznos ugovorene posredničke naknade.
 Posrednik je dužan da u Ugovoru o posredovanju posebno upozori Nalogodavca na značenje i pravne posledice klauzule o ekskluzivnom posredovanju.

 

Obaveze Nalogodavca


Član 11.


1) da obavesti Posrednika o svim okolnostima koje su od značaja za obavljanje posredovanja,
2) da Posredniku da na uvid originale isprave koje dokazuju njegovo pravo na nepokretnosti, koje je predmet prometa, odnosno da upozori Posrednika na sve upisane i neupisane terete koji postoje na nepokretnosti;
3) da osigura Posredniku i licu zainteresovanom za zaključenje pravnog posla razgledanje nepokretnosti, na dogovoreni način i u dogovoreno vreme;
4) da obavestiti Posrednika o svim bitnim podacima o nepokretnosti, što posebno uključuje tačne podatke o ceni, lokaciji, strukturi i dr;
5) da isplati Posredniku ugovorenu posredničku naknadu, u slučaju realizacije ugovorenog prometa kao i slučajevima iz dela III ovih Opštih uslova,  i ako je to posebno ugovoreno, da nadoknadi Posredniku druge troškove nastale tokom posredovanja;
6) da obavesti Posrednika pisanim putem o svim promenama u vezi sa posredovanim poslom, a posebno o promenama u vezi sa pravima na nepokretnosti, rokovima i cenom, a sve u roku od tri dana od nastale promene;
7) da odmah obavesti Posrednika da je lice koje je preko Posrednika gledalo nepokretnost (ili sa njim povezano lice) pokazalo interesovanje da bez Posrednika zaključi Ugovor/Predugovor o kupoprodaji nepokretnosti, Zakupu nepokretnosti, ili obavi neki drugi pravni posao koji je posledica rada posrednika.

 

III OSTVARIVANJE PRAVA NA POSREDNIČKU NAKNADU


Član 12.


Posrednik stiče pravo na posredničku naknadu u trenutku zaključenja Ugovora za koji je posredovao, osim ako Posrednik i Nalogodavac nisu ugovorili da se pravo na posredničku naknadu stiče u momentu zaključenja Predugovora za koji je posrednik posredovao.
Posrednik ne može da zahteva delimično plaćanje posredničke provizije unapred, odnosno pre zaključenja Predugovora, odnosno Ugovora, za koji je posredovao, u skladu sa prethodnim stavom.
 Iznos posredničke naknade, odnosno način određivanja iznosa posredničke naknade, kao i vrsta i visina troškova za dodatne usluge Posrednika, utvrđeni su Cenovnikom posredničkih usluga koji je sastavni deo ovih Opštih uslova poslovanja. 


Član 13.


Troškove pribavljanja potrebne dokumentacije kojom se dokazuje svojina na predmetnog nepokretnosti (Izvod iz Katastra i sl.) a koja je potrebna za promet predmetne nepokretnosti snosi NALOGODAVAC, ako nije drugačije ugovoreno u Ugovoru o posredovanju.

Posrednik može da ugovori pravo na naknadu dodatnih troškova nužnih za izvršenje naloga, bez obzira na uspeh posredovanja,  i zatraži da mu se unapred plate sredstva za određene izdatke, ako je to izričito navedeno u Ugovoru o posredovanju.


Član 14.


Posrednik ima pravo na posredničku naknadu ako bračni, odnosno vanbračni drug, potomak, roditelj, kao i druga lica povezana sa licem sa kojom je posrednik doveo u vezu Nalogodavca, zaključi posredovani pravni posao. Povezanim licima će se, pored navedenih srodnika, smatrati i,  roditelji bračnog druga, njegova braća i sestre, kao i pravno lice koje je u vlasništvu (suvlasništvu) potencijalnog kupca, ili njegovih srodnika navedenih u ovom stavu, kao i lica koja su sa njim prisustvovala prezentaciji nepokretnosti.


Član 15.


Ako nakon prestanka važenja Ugovora o posredovanju na osnovu otkaza Nalogodavca, a u roku ne dužem od mesec dana od dana prestanka važenja ugovora, Nalogodavac zaključi pravni posao koji je neposredna posledica posrednikovog posredovanja pre prestanka važenja Ugovora o posredovanju, dužan je da posredniku plati ugovorenu posredničku nagradu u celini, osim ako ugovorom o posredovanju nije drugačije ugovoreno.
 Ako pod uslovom i u roku iz prethodnog stava, Nalogodavac zaključi pravni posao koji je u značajnoj meri rezultat posrednikovog posredovanja pre prestanka važenja Ugovora o posredovanju, dužan je da plati Posredniku srazmernu posredničku naknadu, osim ako Ugovorom o posredovanju nije drugačije ugovoreno.


Član 16.


Posrednik, odnosno potposrednik nema pravo na naknadu za posredovanje ako sa Nalogodavcem, u svoje ime, kao ugovorna strana, zaključi Ugovor o prometu nepokretnosti koji je predmet posredovanja, odnosno ako takav ugovor sa Nalogodavcem zaključi lice koje za Posrednika, odnosno za potposrednika obavlja poslove posredovanja.


Član 17.


Posrednik nije obavezan da vrati isplaćenu posredničku naknadu (u slučaju raskida Ugovora, Predugovora, odustajanja jedne od ugovornih strana i sl.), osim ako Ugovorom o posredovanju nije drugačije ugovoreno.

 

IV ODGOVORNOST ZA ŠTETU


Član 18.


Posrednik u obavljanju posredovanja, odnosno drugih radnji u vezi sa poslom koji je predmet posredovanja, mora postupati sa pažnjom dobrog privrednika.
Posrednik odgovara Nalogodavcu u skladu sa Zakonom, za štetu koja je nastala usled neispunjenja ugovornih obaveza preuzetih Ugovorom o posredovanju i navedenim u ovim Opštim uslovima poslovanja od strane Posrednika.
 Posrednik ne snosi odgovornost za izvršenje obaveza bilo koje od ugovornih strana u prometu, koje su međusobno preuzele u zaključenom Ugovoru (Predugovoru).
 Posrednik ne odgovara za kvalitet nepokretnosti koja je predmet prometa, niti za skrivene mane (osim u slučaju da mu je prodavac u pisanoj formi saopštio da nepokretnost ima skrivenu manu, a on tu informaciju prikrio od kupca).

 

V PRESTANAK VAŽENJA UGOVORA O POSREDOVANJU


Član 19.


Ugovorom o posredovanju se utvrđuje period na koji se Ugovora zaključuje. Ako nije drugačije ugovoreno, smatraće se da je Ugovor zaključen na godinu dana.


Član 20.


Ugovor o posredovanju prestaje da proizvodi pravna dejstva zaključenjem pravnog posla za koji je posredovano, protekom roka na koji je zaključen (ako u Ugovoru o posredovanju nije drugačije ugovoreno), ili otkazom Nalogodavca koji se daje u pisanoj ili  elektronskoj formi


  Član 21.


Otkaz ugovora o posredovanju ne mora biti obrazložen, može biti dat u svako doba (osim kod ekskluzivnog posredovanja, gde se rok smatra bitnim elementom Ugovora) i ima pravno dejstvo od momenta dostavljanja istog drugoj strani.

 

VI OPŠTE ODREDBE


Član 22.


Na odnose između Nalogodavca i Posrednika koji nisu regulisani Ugovorom o posredovanju, niti su uređeni ovim Opštim uslovima poslovanja, primenjivaće se neposredno odredbe Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, drugih propisa koji regulišu ovu oblast i Zakona o obligacionim odnosima.


Član 23.


Ovi Opšti uslovi poslovanja su sastavni deo Ugovora o posredovanju, istaknuti su na vidnom mestu u prostorijama Posrednika i objavljeni na sajtu Posrednika.


Prilog: cenovnik usluga
MP. POSREDNIK
Dubravka Dragutinović

 

 

 

                                                                                                

ADV ROYAL CONSULTING - Agencija za konsalting, prodaju i izdavanje nekretnina  

                                                                                                            

C E N O V N I K


posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamene, i iznajmljivanja nekretnina


KUPOPRODAJA
Provizija se naplaćuje u procentima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cene

Najviša ukupna provizija

6%

Najniža ukupna provizija

3%

PRODAJA

Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine
(naplaćuje se od prodavca)

1,5-3%
a ne manja od 500 EUR u dinarskoj protivvrednosti

KUPOVINA

Provizija za posredovanje prilikom kupovine nekretnine
(naplaćuje se od kupca)

1,5-3%
a ne manja od 500 EUR u dinarskoj protivvrednosti

ZAMENA

Prilikom zamene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zameni,
a procenat se računa od vrednosti nekretnine koju je strana stekla zamenom

1,5%

 

ZAKUP

IZNAJMLJIVANJE - ZAKUP– provizija od zakupodavca

Procenat od mesečne zakupnine

50%

Ugovori potpisani do 12 meseci (godinu dana)

75%

     Za zakup trajanja od 12 do 24 meseca ili u slučaju plaćanja zakupa   godinu dana unapred

100%

Ugovori potpisani od 24 meseca i više

UNAJMLJIVANJE -  ZAKUP– provizija od zakupca

Procenat od mesečne zakupnine

50%

    Ugovori potpisani do 12 meseci (godinu dana)

75%

    Za zakup trajanja od 12 do 24 meseca ili u slučaju plaćanja zakupa godinu dana unapred

100%

     Ugovori potpisani od 24 meseca i više

 

CENOVNIK POSEBNIH USLUGA AGENCIJE ADV ROYAL CONSULTING

 1. USLUGE OGLAŠAVANJA besplatne , izuzev ako se radi o posebnim zahtevima (VIP, TOP oglasi štampanih izdanja , odnosno internet oglasi) Cena po danu/izdanju od 100,00 – 2.500,00 dinara.
 2. KONSULTANTSKE USLUGE , koje se odnose na promet odnosno izdavanje nepokretnosti , a bez učešća u kupoprodaji  i izdavanju od 3.000,00-20.000,00 dinara.
 3. PROCENA VREDNOSTI NEKRETNINE , bez učešća u prodaji iste :
 4. -bez angažovanja sudskog procenitelja 6.000,00 dinara
  -sa angažovanjem ovlašćenog sudskog procenitelja 18.000,00 dinara.
 5. PROVERA DOKUMENTACIJE , bez učešća u kupoprodaji i dodatnog           angažovanja – teritorija Beograda 7.000,00 - 30.000,00 dinara
 6. LIČNO  PREUZIMANJE NEKRETNINE ZA POSREDOVANJE  na teritoriji
  - udaljenoj 50-100 km od Beograda 7.500,00 – 12.000,00 dinara
  - udaljenoj 120-200 km od Beograda 15.000,00 – 24.000,00 dinara
  - udaljenoj 250-350 km od Beograda 28.000,00 – 36.000,00 dinara.
 7. LIČNO VOĐENJE KLIJENTA (KUPCA/ZAKUPCA) ZAINTERESOVANOG ZA                                                      
  NEKRETNINU na teritoriji
  - udaljenoj 50-100 km od Beograda 7.500,00 – 12.000,00 dinara
  - udaljenoj 120-200 km od Beograda 15.000,00 – 24.000,00 dinara
  - udaljenoj 250-350 km od Beograda 28.000,00 – 36.000,00 dinara
  SVE ŠTO NIJE PREDVIĐENO OVIM CENOVNIKOM UGOVARA SE   NEPOSREDNO SA ODGOVORNIM LICEM – POSREDNIKOM
  Cenovnik se primenjuje od 15.08.2014

 8. U Beogradu 01.08.2014.godine, ADV ROYAL CONSULTING

 

 

Preuzmite ovaj dokument u Microsoft Word formatu

 

 

Ovde možete preuzeti blanko ugovore

Ugovori

 

Kontakt za dodatne informacije